Thông tin về Hội chợ quốc tế tại Ấn Độ

Cục Phát triển doanh nghiệp giới thiệu các thông tin liên quan tới Hội nghị Doanh nghiệp nhỏ và vừa Quốc tế năm 2018 và các Hội chợ Thương mại Mega Quốc tế Ấn Độ sẽ được tổ chức trong năm 2018-2019 tại Ấn Độ tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.

Hải Phòng: Kế hoạch hỗ trợ DNNVV đến năm 2020

DNNVV trên địa bàn thành phố nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.

An Giang triển khai thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV

Công khai quy hoạch diện tích đất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các khu công nghiệp; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm mặt bằng để triển khai dự án sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp.

An Giang xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư 2018

Cung cấp thông tin kịp thời cho nhà đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, quy định pháp luật, cơ chế chính sách, quy hoạch định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, các thủ tục đầu tư, tình hình đất đai và mặt bằng các khu - cụm công nghiệp.

Quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý ngoại thương

Thương nhân Việt Nam được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện khi đáp ứng các quy định được Bộ Công Thương cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

Gặp mặt doanh nghiệp Hàn Quốc

Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) phối hợp tổ chức buổi Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc tại Hà Nội.

Về Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV

Đối tượng được Quỹ bảo lãnh tín dụng cấp bảo lãnh tín dụng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn, có tiềm năng phát triển nhưng chưa đủ điều kiện tiếp cận tín dụng ngân hàng ở các lĩnh vực được ưu tiên cấp tín dụng

Quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu.

123...Trang cuối