Quyết định số 310/QĐ-PTDN ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp về viêc công nhận kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển Kỳ xét tuyển viên chức năm 2020
Quyết định số 310/QĐ-PTDN ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp về viêc công nhận kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển Kỳ xét tuyển viên chức năm 2020.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article