Ngày 29/6/2020, Đảng bộ Cục Phát triển doanh nghiệp tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham dự của 36 đảng viên và 4 chi bộ trực thuộc. Đại hội đã bầu 04 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Phát triển doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cục Phát triển doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Cục Phát triển doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025.

   Với “phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển” ý chí quyết tâm xây dựng Đảng bộ Cục Phát triển doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh; trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo công chức, việc chức, người lao động của Cục Phát triển doanh nghiệp đã đề cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

   Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Cục Phát triển doanh nghiệp luôn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đảng uỷ Cục đã chỉ đạo cấp uỷ trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng uỷ cấp trên tới từng đảng viên như Nghị quyết các Hội nghị Trung ương, Đảng uỷ Khối, Đảng uỷ Bộ gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của cấp ủy.... Các đảng viên trong Đảng bộ Cục Phát triển doanh nghiệp đã đẩy mạnh học tập và bám sát các nội dung hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên để triển khai vận dụng trong công việc.
 
Đại hội Đảng bộ Cục Phát triển doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025 
Đại hội Đảng bộ Cục Phát triển doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025 

   Kết quả tham mưu trong công tác hỗ trợ phát triển DNNVV, Cục đã trình Bộ, trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành Luật Hỗ trợ DNNVV và một loạt các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017 đánh dấu bước ngoặt trong công tác hỗ trợ DNNVV, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về ưu tiên phát triển DNNVV, doanh nghiệp khu vực tư nhân trong nước trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế. Song song với công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, Cục đã đẩy mạnh tổ chức triển khai Luật hỗ trợ DNNVV, tăng cường phổ biến Luật; tổng hợp, hướng dẫn các địa phương xây dựng và triển khai các đề án hỗ trợ DNNVV; tổ chức đào tạo, tư vấn, cung cấp thông tin hỗ trợ DNNVV…

   Trong công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước cũng đạt được kết quả ấn tượng, hiệu quả cao trên cả hai mặt nội dung hoàn thiện thể chế chính sách và tham gia góp ý, xây dựng các đề án, báo cáo về tình hình sắp xếp DNNN. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã hoàn thành 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 01 Nghị quyết Chính phủ và hàng loạt các báo cáo quan trọng khác trong lĩnh vực cổ phần hoá, thoái vốn, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, báo cáo công bố thông tin DNNN…

   Các văn bản do Cục xây dựng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành đều là những căn cứ quan trọng, làm khung pháp lý điều chỉnh tổ chức, hoạt động và sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2016-2020, nhằm đẩy mạnh thực hiện cải cách doanh nghiệp nhà nước theo đúng chủ trương của Đảng.Các báo cáo và kiến nghị do Cục tham mưu trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đã đóng vai trò quan trọng để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đưa ra các quyết sách kịp thời, có hiệu lực đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh quá trình thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trên toàn quốc.

    Công tác công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh góp phần làm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước minh bạch hơn, giúp các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng có đủ thông tin để giám sát và phát hiện vi phạm của doanh nghiệp nhà nước.
 
 
Đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Phát triển doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025

   Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Cục Phát triển doanh nghiệp luôn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đảng uỷ Cục đã chỉ đạo cấp uỷ trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng uỷ cấp trên tới từng đảng viên như Nghị quyết các Hội nghị Trung ương, Đảng uỷ Khối, Đảng uỷ Bộ gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của cấp ủy.... Các đảng viên trong Đảng bộ Cục Phát triển doanh nghiệp đã đẩy mạnh học tập và bám sát các nội dung hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên để triển khai vận dụng trong công việc.

      Thành công của nhiệm kỳ vừa qua đã khẳng định sự lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đảng uỷ và Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp luôn đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Cục. Hàng năm, Đảng bộ Cục Phát triển doanh nghiệp và các chi bộ trực thuộc đều được đánh giá và công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các nhiệm vụ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
 
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Phát triển doanh nghiệp khóa mới
 
   Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2020 - 2025, cùng với việc tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, Đảng bộ Cục Phát triển doanh nghiệp sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ; phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Phát huy trí tuệ, truyền thống đoàn kết, chủ động, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng bộ, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ Cục Phát triển doanh nghiệp đã đề ra.

   Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ Cục Phát triển doanh nghiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Mai Ngọc Bích đề nghị Đảng bộ Cục Phát triển doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12. 

   Công tác kiểm tra, giám sát cũng cần được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Đặc biệt, trong xây dựng Đảng phải kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

   Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Mai Ngọc Bích đề nghị: Sau Đại hội, cấp ủy khóa mới cần quan tâm triển khai thực hiện Nghị quyết kịp thời bằng xây dựng các chương trình hành động, quy chế làm việc, quy chế phối hợp và quán triệt, triển khai chương trình hành động để toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article