công bố Quyết định số 842/QĐ-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 về việc ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương để các tổ chức, cá nhân biết, đăng ký tham gia vào mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương
Thực hiện Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Cục Công Thương địa phương (CTĐP) được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ nghiên cứu, xây dựng mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương. Theo đó, Cục CTĐP đã trình Bộ trưởng phê duyệt Quyết định số 842/QĐ-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 về việc ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article