Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/07/2017 của Thủ tướng Chính phủvề danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định danh mục ngành, lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện chuyển thành công ty cổ phần và tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp sau chuyển đổi.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các đơn vị sự nghiệp công lập đối tượng áp dụng của Nghị định số ……../2020/NĐ-CP ngày …./…../2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.    

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là các Bộ); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

c) Các công ty cổ phần được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập theo hình thức cổ phần hoá (sau đây gọi là doanh nghiệp sau chuyển đổi);

d) Các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực trường học, bệnh viện, an ninh, quốc phòng không thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định này.

Điều 2. Danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và tỷ lệ Nhà nước nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp sau chuyển đổi

1. Thực hiện chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong ngành, lĩnh vực: Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch nông thôn.

2. Thực hiện chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ trên 35% đến 50% vốn điều lệ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, lĩnh vực sau:

a) Thoát nước và xử lý nước thải;

b) Vệ sinh môi trường;

c) Chiếu sáng công cộng;

d) Công viên, cây xanh.

3. Thực hiện chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 35% vốn điều lệ (hoặc không nắm giữ vốn điều lệ) đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, lĩnh vực sau:

a) Dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực: lập quy hoạch đô thị, kế toán, kiểm toán, thuế, thẩm định giá, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận xã hội, tư vấn quản lý kinh doanh v.v...;

b) Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho nghiên cứu khoa học công nghệ; dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội;

c) Thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc làm, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (trừ Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh xã hội thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);

d) Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ;                                                      

đ) Quản lý, bảo trì bến tàu, bến xe;

e) Đào tạo và sát hạch lái xe (không hoạt động theo mô hình trường học);

g) Kinh doanh mặt bằng hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại, đầu tư;

h) Dịch vụ hỗ trợ, cung cấp thông tin thị trường, quảng bá du lịch;

i) Quản lý bất động sản, quản lý chợ, trung tâm thương mại;

k)Kinh doanh nhà khách, nhà nghỉ; dịch vụ lưu trú ngắn ngày và phục vụ hội họp;

l) Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập đối tượng áp dụngđáp ứng tiêu chí, điều kiện quy định tại Nghị định số ……/2020/NĐ-CP ngày …./…/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và hoạt động trong các ngành, lĩnh vực quy định tại Điều 2 của Quyết định này để xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025 trong Quý IV năm 2020;

b) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại công ty cổ phần chuyển đổi từ các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, lĩnh vực như: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Kiểm định xây dựng; Kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới, phương tiện thuỷ; Sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng, vật nuôi và các ngành, lĩnh vực không quy định tại Điều 2, Quyết định này nhưng khu vực tư nhân có khả năng cung cấp dịch vụ công;

d) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp sau chuyển đổi đối với những trường hợp đặc thù khác so với quy định tại Điều 2, Quyết định này.

2. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ căn cứ các quy định tại Quyết định này thực hiện rà soát, xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần trong quá trình xây dựng Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp (hoặc Đề án sắp xếp tổng thể doanh nghiệp), trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển thành công ty cổ phần tại Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện như sau:

a) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án chuyển đổi (theo các quy định về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần): Bộ trưởng các Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ căn cứ Điều 2, Quyết định này để xác định tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại công ty cổ phần trong quá trình xây dựng Phương án chuyển đổi; đồng thời rà soát, điều chỉnh và xây dựng lộ trình bán phần vốn nhà nước để đảm bảo tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp phù hợp quy định tại Điều 2, Quyết định này.

b) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án chuyển đổi (theo các quy định về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần) thì tiếp tục thực hiện theo Phương án đã được phê duyệt.

4. Các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện quyền đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục rà soát, thực hiện bán vốn nhà nước nhằm đảm bảo tỷ lệ Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp phù hợp với quy định tại Điều 2, Quyết định này.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thực hiện rà soát và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, lĩnh vực quy định tại Điều 2 phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ….tháng …..năm 2020 và thay thế Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

2. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện Quyết định này./.

Các ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ hòm thư điện tử: info@business.gov.vn
 
Trân trọng cảm ơn!
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article