Công khai quy hoạch diện tích đất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các khu công nghiệp; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm mặt bằng để triển khai dự án sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp.

Triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm và đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh; phấn đấu đến năm 2020, số doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang là 10.000 doanh nghiệp, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV (Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018) .

Kế hoạch áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Kế hoạch gồm:

Nhóm giải pháp hỗ trợ tiếp cận tín dụng: (Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh An Giang; Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; ngân hàng, chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đầu mối).

Nhóm giải pháp hỗ trợ thuế, kế toán: cơ quan có trách nhiệm đề xuất cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nhóm giải pháp hỗ trợ mặt bằng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo khả năng cân đối ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn. Thời gian hỗ trợ tối đa là 05 (năm) năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng.

Công khai quy hoạch diện tích đất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các khu công nghiệp; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm mặt bằng để triển khai dự án sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp.

Hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng, triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; xác lập khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp…

Nhóm giải pháp hỗ trợ mở rộng thị trường

Khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác thành lập các chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia trong chuỗi phân phối sản phẩm theo hình thức đối tác công tư theo quy định.

Hướng dẫn doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Thực hiện chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm.

Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý

Giới thiệu, triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; rà soát văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương ban hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, xây dựng và đăng tải các cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và công báo tỉnh để doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng miễn phí các thông tin này.

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

Kết nối cung - cầu lao động thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Triển khai cơ chế hỗ trợ miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu. Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp. Mẫu biểu hóa, cung cấp các file mềm hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp, hồ sơ thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho các đối tượng có nhu cầu. Triển khai cơ chế hỗ trợ miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Hỗ trợ phí, lệ phí, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất có thời hạn theo quy định của pháp luật.

Nhóm giải pháp hỗ trợ và đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Xây dựng chuyên mục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên website của Sở Khoa học và Công nghệ; cung cấp các thông tin về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; chính sách pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư; đối tác khách hàng; sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ chức cá nhân hỗ trợ; tin tức sự kiện trong nước, quốc tế và các hoạt động khác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ các đối tượng người khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp về khoa học công nghệ theo hướng chuyển giao ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao; hỗ trợ doanh nghiệp liên kết, hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học trong việc đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm, đào tạo nhân lực… thông qua các lớp tập huấn, chương trình chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ.

Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm năng trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp khởi nghiệp là doanh nghiệp khoa học và công nghệ nghiên cứu mới hoặc tiếp tục hoàn thiện công nghệ, quy trình công nghệ, sản phẩm thương mại hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ mà doanh nghiệp đang sở hữu.

Nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Hướng dẫn DNNVV trên địa bàn tỉnh tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến để được hưởng các hỗ trợ trong hoạt động sản xuất theo quy định của pháp luật. Xác định cụ thể danh sách các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến để được hưởng các hỗ trợ trong hoạt động sản xuất theo quy định của pháp luật; khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm đặc thù của tỉnh để tìm thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp.

Tăng cường cho vay và bảo lãnh tín dụng từ các quỹ tài chính địa phương

Sở Tài chính phối hợp với các quỹ tài chính địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường cho vay, tài trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị của tỉnh.

Nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Các Sở, Ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố có trách nhiệm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Những khó khăn, vướng mắc về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực do Sở, Ban ngành nào chủ trì thực hiện thì Sở, Ban ngành đó có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Trường hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành có liên quan giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article