Thông tin công bố là Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Thành phố Hồ Chí Minh) công bố Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2014, Báo cáo quỹ lương thực hiện năm 2014, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, Quyết định bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH MTV, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017, Bổ nhiệm Kế toán trưởng …

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại:

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Thành phố Hồ Chí Minh -> Tổng công ty ty Địa ốc Sài Gòn (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article