Thông tin công bố là Báo cáo tài chính kiểm toán 2017, Báo cáo lương thưởng 2017, Sắp xếp đổi mới 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 2017, Báo cáo lương thưởng 2017, Sắp xếp đổi mới 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo giám sát tài chính các năm 2013 và 2014, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2013 và 2014, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Điện lực Việt Nam -> Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh  (Hồng Liên)
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article