Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018, Báo cáo lương thưởng năm 2017, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018, Báo cáo lương thưởng năm 2017, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã  công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Điện lực Việt Nam -> Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article