Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) công bố Báo cáo lương thưởng 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Trước đó, Tổng công ty đã công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2013, Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013, Tình hình hoạt động năm 2014, Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2015, Báo cáo đánh giá tài chính tổng hợp các năm 2013, 2014 và 6 tháng năm 2016, Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2012-2015, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013-2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017.

 Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN Bộ, ngành quản lý -> Bộ Giao thông Vận tải -> Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article