Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương thưởng 2016, Sắp xếp đổi mới 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Tổng công ty Điện lực Miền Trung thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương thưởng 2016, Sắp xếp đổi mới 2016.

Trước đó, Tổng công ty đã công bố Báo cáo tình hình họt động năm 2013, Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014, Báo cáo thực trạng quản trị doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, Báo cáo tài chính riêng năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển các năm 2013, năm 2014 và năm 2015, Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2013 và năm 2014, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2014, Kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2013, Báo cáo tiền lương tiền thưởng năm 2014, Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Điện lực Việt Nam -> Tổng công ty Điện lực Miền Trung (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article