Doanh nghiệp công bố các báo cáo hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh của các năm 2016, 2017 và 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển (Cà Mau) công bố mười một báo cáo về sắp xếp đổi mới, tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội, kế hoạch sản xuất kinh doanh... của các năm 2016, 2017 và 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo lương thưởng 2017, Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gàn nhất 2015-2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Nhân sự thực hiện công bố thông tin.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Cà Mau -> Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article