Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 2017, Kết quả SXKD 2017 và 3 năm gần nhất 2014-2017, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2018, Sắp xếp đổi mới 2018, Tiền lương tiền thưởng 2018, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2018, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Trị công bố Báo cáo tài chính 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và 3 năm gần nhất 2014-2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Sắp xếp đổi mới 2018, Tiền lương tiền thưởng 2018, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2018, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

Như vậy, sau gần 3 năm kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ này trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn. Đến thời điểm tháng 9/2018, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Trị cũng là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Quảng Trị thực hiện công bố thông tin hoạt động.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương-> Quảng Trị -> Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Trị  (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article