Lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ công khai thông tin hoạt động, doanh nghiệp công bố 8 báo cáo các năm từ 2014-2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2014-2017, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Tiền lương tiền thưởng 2017, Tình hình sắp xếp đổi mới 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2018, Kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và 3 năm gần nhất, Thông báo người đại diện công bố thông tin 2018.

Như vậy, sau hơn 2 năm rưỡi kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ này trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương-> Lâm Đồng -> Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article