Thông tin công bố là Báo cáo tài chính kiểm toán 2017, Tiền lương tiền thưởng 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Thông tin người đại diện pháp luật 2018, Kế hoạch tài chính 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei (Kon Tum) công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 2017, Tiền lương tiền thưởng 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Thông tin người đại diện pháp luật 2018, Kế hoạch tài chính 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Kon Tum -> Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article