Thông tin công bố là Kết quả hoạt động SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2017 và Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng công bố Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2017Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2017.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và 3 năm gần nhất 2013-2015, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2015 và Kế hoạch sắp xếp đổi mới năm 2015, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016 và Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Sóc Trăng -> Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article