Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2018, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2018-2022, Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Tình hình thực hiện NVCI và TNXH 2017, Người đại diện pháp luật công bố thông tin 2018, Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm 2015-2018, Báo cáo chủ sở hữu Chiến lược phát triển 2018, Sắp xếp đổi mới 2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2018-2022, Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Người đại diện pháp luật  công bố thông tin 2018, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm 2015-2018, Báo cáo chủ sở hữu Chiến lược phát triển 2018, Sắp xếp đổi mới 2018.

Như vậy, sau 2 năm rưỡi kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP nói trên.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Thành phố Hà Nội -> Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article