Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng 2017, Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gàn nhất 2015-2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Nhân sự thực hiện công bố thông tin

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển (Cà Mau) công bố Báo cáo lương thưởng 2017, Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Nhân sự thực hiện công bố thông tin.

Như vậy, sau gần 2 năm rưỡi kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP nói trên.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Cà Mau -> Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article