Doanh nghiệp công bố Chiến lược phát triển 5 năm 2016-2020, Công ích 2015, Lương 2015, Sắp xếp đổi mới 2015, Kết quả SXKD 2012-2015, Kế hoạch SXKD 2016-2020, Kế hoạch SXKD 2016, Báo cáo tài chính 2015, Báo cáo tài chính 2015 sau kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thuỷ lợi Sông Nhuệ (Hà Nội) công bố Chiến lược phát triển 2016-2020, Công ích 2015, Lương 2015, Sắp xếp đổi mới 2015, Kết quả sản xuất kinh doanh 2012-2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, Báo cáo tài chính 2015, Báo cáo tài chính 2015 sau kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm 2014-2017, Tình hình sắp xếp đổi mới năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả kinh doanh Quý II năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Hà Nội -> Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội  (Hồng Liên)
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article