Thông tin công bố là Báo cáo tài chính Quý II năm 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo lương thưởng người lao động 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo lương thưởng kiểm soát viên/người đại diện 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016, Báo cáo tài chính Quý II năm 2016,  Báo cáo lương năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Lạng Sơn -> Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article