Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016-2020, Thực trạng quản trị 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, Lương 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Công ích 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, Chiến lược phát triển 2017-2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016-2020, Thực trạng quản trị năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, Lương 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Công ích 2016, Chiến lược phát triển 2017-2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Báo cáo lương năm 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Hà Nội-> Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội  (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article