Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 2016, Báo cáo tình hình thực hiện NVCI và TNXH năm 2016, Báp cáo chế độ tiền lương năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2017-2022.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Nông  nghiệp An Ngãi (Nghệ An) công bố Báo cáo tài chính 2016, Báo cáo tình hình thực hiện NVCI và TNXH năm 2016, Báo cáo chế độ tiền lương năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2017-2022.

Kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP nói trên.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Nghệ An-> Công ty TNHH MTV Nông nghiệp An Ngãi (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article