Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 và năm 2017, Chiến lược kinh doanh 2016-2025, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016, Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện 2016 và kế hoạch năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Chiến lược kinh doanh 2016-2025, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016, Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện 2016 và kế hoạch năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Báo cáo đánh giá kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016..

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Hà Tĩnh -> Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article