Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016-2020, Kế hoạch SXKD năm 2017, Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo lương năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo lương năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính năm 2015, Kết quả dắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo tài chính quý I năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương thưởng 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Tình hình sắp xếp đổi mới năm 2016, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích 2016, Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD na2m 2016 và 3 năm 2013-2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Thông báo người đại diện theo pháp luật, Báo cáo chiến lược phát triển,

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Hải Phòng -> Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article