Doanh nghiệp công bố Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 1/2017 đến 8/2017, Báo cáo tài chính 6 tháng 2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty TNHH Thuỷ sản Hạ Long (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) công bố Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 1/2017 đến 8/2017, Báo cáo tài chính 6 tháng 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Biên bản giám sát tài chính 2015, Báo cáo tài chính 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015, Biên bản giám sát tài chính 2015, Báo cáo lương thưởng 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016, Quyết định giao chỉ tiêu xếp loại hiệu quả hoạt động 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Biên bản đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp, Báo cáo tài chính kiểm toán 2017, Người đại diện công bố thông tin 2018…

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN Bộ, ngành -> Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-> Công ty TNHH MTV Thuỷ sản Hạ Long (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article