Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" được phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc lựa chọn doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Mục 2 Chương IV Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể:

- Được đầu tư, lựa chọn bởi các cơ quan tổ chức theo quy định

- Được nhận các giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo.

- Được cấp Giấy chứng nhận, văn bằng bảo hộ đối với sáng kiến, sáng chế.

- Được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao.

- Được lựa chọn trực tiếp bởi Hội đồng của cơ quan chủ trì Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa..

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ:

 - Một phần kinh phí trả tiền công lao động trực tiếp và sử dụng các dịch vụ theo quy định tại điểm c khoản 5 Mục III Quyết định số 844/QĐ-TTg;

- Một phần kinh phí cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ theo quy định tại điểm b khoản 6 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg;

-  Một phần kinh phí tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài theo quy định tại khoản 8 Mục II Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg;

- Kết nối, giới thiệu đối tác, hỗ trợ thủ tục thông qua các đại diện khoa học và công nghệ, đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài để tiếp cận thị trường nước ngoài theo quy định tại khoản 9 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article