Tiếp tục triển khai nhiệm vụ trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC

Ngày 25 tháng 6 năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 4330/BKHĐT-PTDN hướng dẫn thực hiện chương trình, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018.

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV thì “Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, hoạt động hỗ trợ DNNVV trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt và được hưởng các hỗ trợ mới theo quy định tại Nghị định này”.

Hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyết định phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước tại:

- Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

- Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

- Quyết định số 688/QĐ-TTg ngày 04/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018.

Do đó, các Bộ ngành, địa phương, hiệp hội tiếp tục triển khai nhiệm vụ trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV và các văn bản pháp luật liên quan đến khi có văn bản thay thế, đảm bảo không trái với quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article