DNNVV trên địa bàn thành phố nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.

Để tổ chức triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch hỗ trợ DNNVV đến năm 2020 (Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 3 tháng 11 năm 2017) với các nội dung như sau:

1. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng tổ chức thực hiện các chính sách của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách tín dụng nhằm tăng dư nợ cho vay đối với DNNVV trên địa bàn thành phố

2. Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV thực hiện chức năng cấp bảo lãnh tín dụng cho DNNVV trên địa bàn thành phố.

3. Hỗ trợ thuế, kế toán: Công tác hướng dẫn chế độ kế toán đơn giản cho doanh nghiệp siêu nhỏ; việc thực hiện các chính sách phí, lệ phí đối với DNNVV theo quy định; kịp thời triển khai, hướng dẫn các DNNVV áp dụng chính sách thuế khi có sự thay đổi có liên quan đến DNNVV.

4. Htrợ mặt bằng sản xuất

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đề án bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển các cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho DNNVV trên địa bàn thành phố phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đề án hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

5. Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung: thành lập theo hình thức đối tác công tư các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung cho DNNVV theo quy định.

6. Htrợ mở rộng thị trường

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thành lập hoặc tham gia thành lập chuỗi phân phối sản phẩm theo hình thức đối tác công tư; khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác thành lập các chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 80% DNNVV tham gia trong chuỗi theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

7. Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý: Các Sở, ngành, địa phương và tổ chức liên quan công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình các thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ DNNVV; thông tin chỉ dẫn kinh doanh; thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp... phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Sở Tư pháp chủ trì xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về pháp luật; trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật cho DNNVV trên địa bàn thành phố.

8. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: Các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, đào tạo nghề cho DNNVV được sử dụng ngân sách nhà nước và tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau như đào tạo trực tuyến, đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp... nhằm phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; doanh nghiệp tham gia được miễn, giảm chi phí theo đúng quy định tại văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan.

9. Hỗ trợ DNNVV chuyển đi từ hộ kinh doanh

Ngoài  việc được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp, các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, các DNNVV được chuyển đổi từ hộ kinh doanh còn được nhận các hỗ trợ khác về phí, lệ phí; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật.a

10. Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện hỗ trợ cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

11. Đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm, kêu gọi, khuyến khích các Nhà đầu tư (các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo) cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố.

12. Htrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị: hướng dẫn DNNVV thành phố tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến để được hưởng các hỗ trợ trong hoạt động sản xuất theo quy định của pháp luật.

13. Tăng cường cho vay từ Quỹ phát triển DNNVV

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động làm việc, kết nối với Quỹ phát triển DNNVV nhằm tăng cường cho vay, tài trợ đối với các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị của thành phố (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article