Đầu tư cho DNNVV KNST là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của DNNVV KNST chưa phải là công ty đại chúng.

Ngày 11 tháng 3 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (DNNVV KNST).

Nghị định hướng dẫn về đầu tư cho DNNVV KNST; việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư KNST và cơ chế sử dụng ngân sách địa phương đầu tư cho DNNVV KNST.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

Đầu tư cho DNNVV KNST là việc nhà đầu tư bỏ vn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của DNNVV KNST chưa phải là công ty đại chúng.

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là quỹ được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân để thực hiện đầu tư KNST.

Nhà đầu tư cho DNNVV KNST bao gồm quỹ đầu tư KNST, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của DNNVV KNST. Các đối tượng trên được phép: Góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Thành lập, góp vốn vào quỹ đầu tư KNST để thực hiện đầu tư.

Doanh nghiệp đăng ký thành lập theo Luật Doanh nghiệp có quyền thực hiện hoạt động đầu tư KNST theo quy định tại Nghị định nàycó trách nhiệm thông báo bổ sung ngành, nghề đầu tư KNST theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động đầu tư KNST.

Quỹ đầu tư KNST do tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở Điều lệ quỹ. Nhà đầu tư không được sử dụng vốn vay để góp vốn thành lập quỹ đầu tư KNST. Quỹ không có tư cách pháp nhân, không được góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác.

Tài sản góp vốn có thể bằng Đồng Việt Nam, vàng, giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác có thể định giá bằng Đồng Việt Nam.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày quỹ đầu tư KNST được thành lập, công ty thực hiện quản lý quỹ phải gửi thông báo theo Mu số 01a và 01b tại Phụ lục kèm theo Nghị định này về việc thành lập quỹ tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trước khi quỹ hoạt động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo thành lập quỹ hợp lệ, công ty thực hiện quản lý quỹ công bố thông tin về việc thành lập quỹ đầu tư KKNST trên trang thông tin điện tử hoặc cng thông tin điện tử của công ty thực hiện quản lý quỹ và gửi bản sao thông báo thành lập quỹ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (www.business.gov.vn). Quỹ chỉ được hoạt động sau khi thông tin của quỹ được công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phần Mục tiêu hoạt động tại Điều lệ quỹ phải ghi rõ khuyến cáo như sau: Quỹ này nhằm Mục tiêu đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Việc đầu tư vào quỹ này chỉ phù hợp đối với các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận mức rủi ro cao tiềm tàng từ việc đầu tư của quỹ. Nhà đầu tư vào quỹ này cần cân nhắc kỹ trước khi tham gia góp vốn, quyết định đầu tư.

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được tổ chức quản lý theo một trong các mô hình sau:

Đại hội nhà đầu tư, công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Đại hội nhà đầu tư, Ban đại diện quỹ hoặc Giám đốc quỹ, công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Đại hội nhà đầu tư, Ban đại diện quỹ và Giám đốc quỹ, công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo


Hoạt động quản lý quỹ đầu tư KNST thực hiện theo Điều lệ của quỹ, các hợp đồng ký kết với quỹ (nếu có) và không chịu sự điều chỉnh bởi pháp luật về chứng khoán.

Các nhà đầu tư của quỹ có thể thành lp hoặc thuê công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư KNST. Công ty thực hiện quản lý quỹ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thành lập quỹ và thông báo bổ sung ngành, nghề quản lý quỹ đầu tư KNST theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện quản lý quỹ đầu tư KNST. Việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập tại công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư KNST thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Nghị định quy định cụ thể về Đại hội nhà đầu tư; Ban đại diện quỹ, Giám đốc quỹ; giao dịch phải được Đại hội nhà đầu tư thông qua và việc thông báo các lợi ích liên quan; tăng, giảm vốn góp; Thông báo gia hạn thời gian hoạt động; giải thể quỹ; Phân chia lợi tức của quỹ; Chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư; Báo cáo, kiểm tra hoạt động; Chế độ kế toán và tài chính.

Về cơ chế sử dụng ngân sách địa phương đầu tư vào DNNVV KNST

Căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp giao cho tổ chức tài chính nhà nước của địa phương có chức năng đầu tư tài chính để thực hiện đầu tư vào DNNVV KNST.

Tổ chức tài chính nhà nước của địa phương thực hiện các nguyên tắc đầu tư KNST sau:

a) Lựa chọn các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đủ điều kiện để cùng đầu tư vào DNNVV KNST đảm bảo đáp ứng 4 điều kiện tối thiểu:

 -Có cam kết cùng với tổ chức tài chính nhà nước của địa phương đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo;

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm thực hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;

- Có khả năng tự trang trải chi phí khi tham gia thực hiện đầu tư;

- Các Điều kiện khác (nếu có).

b) Khoản vốn đầu tư từ ngân sách địa phương không quá 30% tổng vốn đầu tư mà doanh nghiệp KNST huy động được từ các quỹ đầu tư KNST được lựa chọn;

c) Tiến hành chuyển nhượng vốn đầu tư cho nhà đầu tư tư nhân trong thời hạn 05 năm kể từ thời điểm góp vốn đầu tư. Việc chuyển nhượng vốn đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Quyết định đầu tư vào DNNVV KNST từ nguồn vốn của các quỹ đầu tư KNST  không phụ thuộc vào quyết định đầu tư của tổ chức tài chính nhà nước của địa phương.

DNNVV KNST nhận đầu tư có trách nhiệm

1. Cung cấp thông tin trung thực trong quá trình huy động vốn đầu tư.

2. Sử dụng vốn đầu tư một cách cẩn trọng, theo đúng quy định tại các hợp đồng đã ký kết với nhà đầu tư.

Ban hành kèm theo Nghị định là 06 mẫu văn bản sử dụng trong thông báo thành lập và hoạt động của Quỹ đầu tư KNST.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article