Trong trường hợp cùng thời gian, một nội dung có nhiều chính sách hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác nhau thì đối tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ có lợi nhất.

Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND quy định về về điều kiện, nguyên tắc, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Quy định này áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp thành lập mới, hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre (sau đây viết tắt là doanh nghiệp khởi nghiệp).

Điều kiện chung được hưởng chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp

- Doanh nghiệp khởi nghiệp thành lập mới có dự án khởi nghiệp được Tổ thẩm định dự án khởi nghiệp đánh giá đạt yêu cầu.

Tổ thẩm định dự án khởi nghiệp do Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp ra quyết định thành lập, gồm đại diện lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh, chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan đến dự án thẩm định.

- Doanh nghiệp mới thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2017 với điều kiện hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục tối thiểu 06 tháng tính đến ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Hỗ trợ chi phí thành lập doanh nghiệp

Các cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre). Thành phần hồ sơ gồm:

- Giấy đề nghị hưởng chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Bản sao Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp;

- Bản mô tả dự án khởi nghiệp được Tổ thẩm định của Hội đồng tư vấn khởi nghiệp đánh giá đạt yêu cầu đối với trường hợp doanh nghiệp khởi nghiệp thành lập mới (theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp tổng hợp danh sách đề nghị và tiến hành thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề ngắn hạn (dưới 03 tháng)

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ gồm:

- Giấy đề nghị hưởng chính sách khởi nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao Hợp đồng lao động;

- Bản sao Chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo nghề do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp danh sách đề nghị và tiến hành thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Hỗ trợ nâng cao năng lực ứng dụng khoa học công nghệ

- Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ

Thành phần hồ sơ và thủ tục thanh quyết toán: thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Khoản 3 Điều 4, Khoản 3 Điều 8 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế quản lý và định mức hỗ trợ các nội dung thuộc dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020”. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

- Hỗ trợ cho vay vốn từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ

Thành phần hồ sơ và thủ tục: thực hiện theo quy định tại Điều 17 Quy chế tài trợ, cho vay vốn của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre được ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQLQ ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế cho vay và tài trợ của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Văn phòng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2017 (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article