Trường hợp sau hai ngày làm việc mà cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2378/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2017 công bố 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

1. Trình tự thực hiện cho thủ tục đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in của doanh nghiệp, tổ chức như sau:

- Doanh nghiệp, tổ chức (Người nộp thuế) thuộc đối tượng được tạo Hóa đơn tự in, đặt in phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in gửi đến cơ quan thuế (trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) để Cơ quan thuế tiếp nhận, ghi sổ.

-  Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in theo mẫu tại Điểm 3.14, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

-  Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp/tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in/đặt in theo Mẫu số TB 05/AC (3.15) ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Trường hợp sau hai (02) ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in.

- Lệ phí (nếu có): Không .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

2. Trình tự thực hiện cho thủ tục mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in như sau:

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án); Hộ, cá nhân kinh doanh; Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu; Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế; Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

- Người nộp thuế thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in, lập hồ sơ và đến cơ quan thuế để mua hóa đơn. Khi mua hóa đơn phải có đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn tại Điểm 3.3, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) nộp trực tiếp cho Cơ quan thuế. Cơ quan thuế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và bán hóa đơn cho người nộp thuế theo quy định.

- Thành phần hồ sơ gồm: 

+ Đơn đề nghị mua hoá đơn theo mẫu tại Điểm 3.3, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC;

+ Xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân;

+ Văn bản cam kết (Mẫu số CK01/AC, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền (đối với tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu);

+ Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền)

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuế bán hoá đơn cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh.

Số lượng hoá đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hoá đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hoá đơn mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hoá đơn bán lần tiếp theo. 

Đối với các lần mua hoá đơn sau, căn cứ đề nghị mua hoá đơn trong đơn đề nghị mua hoá đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hoá đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày. Số lượng hoá đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hoá đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

- Phí, lệ phí: Hoá đơn do Cục Thuế đặt in được bán theo giá bảo đảm bù đắp chi phí gồm: giá đặt in và phí phát hành.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị mua hoá đơn theo mẫu tại Điểm 3.3, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

+ Văn bản cam kết theo Mẫu số CK01/AC (3.16) ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (đối với tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Quyết định 2378/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 12/6/2017 và sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính tại Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article