Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC và các hội nghị liên quan năm 2017
Thời gian gia hạn: đến 8h00 ngày 9/9/2017.
Chi phí dự kiến thực hiện gói thầu: không quá 10.681.750.000 đồng (Mười tỷ sáu trăm tám mươi mốt triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article