Gói thầu Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC và các hội nghị liên quan năm 2017
Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đề xuất thực hiện gói thầu Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC và các hội nghị liên quan năm 2017 đến 16h00 ngày 8/9/2017.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article