Tháng 6/2017, Cổng thông tin doanh nghiệp đã đăng tải Thông báo bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất của Công ty cổ phần đấu giá tài sản Goldsun.

Ngày 14/7/2017, Công ty cổ phần đấu giá tài sản Goldsun có công văn đề nghị được đăng tải Thông báo bán đấu giá doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung từ ngày 14/7/2017.

Cổng thông tin doanh nghiệp đăng tải toàn văn Thông báo sửa đổi, bổ sung nói trên./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article