Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghệ hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 7 tháng 2 năm 2017 trong đó yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; khẩn trương quán triệt chủ đề hành động năm 2017 của Chính phủ, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, kiên quyết tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh trên tất cả các ngành, các lĩnh vực ngay từ đầu năm; thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 2017; tập trung vào một snhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; chủ động đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình mới. Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên gm nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghệ hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng.

- Bộ Tài chính đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 02 năm 2017 để tổng hợp, kiến nghị đưa vào danh mục điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trưc khi trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đề xuất giải pháp giảm chi phí trung gian, giảm thiểu thiệt hại về giá các sản phẩm nông sản, bảo đảm thu nhập cho người nông dân.

- Ban Chỉ đạo Đi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Hội nghị doanh nghiệp năm 2017 trong quý I năm 2017.

- Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện, chất lượng dịch vụ, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; bảo đảm đủ nhu cầu điện, điều tiết nước cho sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh, kịp thời tháo gõ vướng mắc để thúc đẩy xuất khẩu; tập trung xử lý các dự án thua lỗ, không hiệu quả. Tiếp thu ý kiến của Chính phủ theo hướng quy định việc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các loại hàng hóa, dịch vụ, địa bàn phục vụ quốc phòng, an ninh cho dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp vi các địa phương có giải pháp bảo đảm lực lượng lao động cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp v.v…

Chính phủ tiếp tục coi công tác xây dựng thể chế là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu. Yêu cầu từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương chỉ đạo rà soát, nghiên cứu các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế đã nêu trong nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bổ sung, hoàn thiện nội dung các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, hoàn thiện hồ sơ, dự kiến thời gian trình các dự án luật, pháp lệnh; báo cáo xin ý kiến của Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực và gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 02 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Ủy ban thường vụ Quốc hội./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article