Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán cần biết

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (gọi chung là kế toán viên) theo quy định tại Luật Kế toán phải cập nhật kiến thức hằng năm.

Một số trường hợp miễn phí hải quan, lệ phí quá cảnh

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá từ 1.000.000 đồng Việt Nam trở xuống hoặc số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 đồng Việt Nam; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có trị giá hải quan dưới 500.000 đồng hoặc có tổng số tiền thuế (các khoản thuế theo quy định) phải nộp dưới mức 50.000 đồng cho một lần xuất khẩu, nhập khẩu thì được miễn thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

Danh sách các doanh nghiệp Việt Nam đồng hành cùng các xã biên giới

Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển và bảo vệ, giữ gìn biên cương Tổ quốc, Cổng thông tin doanh nghiệp đăng tải Danh sách các doanh nghiệp Việt Nam đồng hành cùng các xã biên giới.

Thông báo giải thể Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Bá

Thời gian yêu cầu khách hàng đối chiếu công nợ: đến hết ngày 31/12/2016.

Phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, quản lý thuốc bảo vệ thực vật thì phải nộp phí.

Phí, lệ phí trong hoạt động hoá chất

Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận trong hoạt động hóa chất; phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thì phải nộp phí, lệ phí.

Phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực dược, mỹ phẩm thì phải nộp phí.

Quy định mới về lệ phí môn bài

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, quy định về lệ phí môn bài tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

123...Trang cuối