Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6 Thành ...
24/03/2017


Thông tin công bố là các báo cáo về lương thưởng, báo cáo tài chính, thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức, kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả sắp xếp đổi mới, thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội các năm 2015, 2016 và 2017.

Xem chi tiết...

UberEXCHANGE: Khởi nghiệp thông minh ...
22/03/2017


Chương trình sẽ cung cấp những hướng dẫn thực tiễn cho các doanh nhân khởi nghiệp triển vọng tại Việt Nam từ tháng 4/2017 đến tháng 8/2017.

Xem chi tiết...