1. Mặc dù là năm thứ ba liên tiếp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới, song, kết thúc năm 2010, Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng GDP khoảng 6,78%, cao hơn nhiều mức tăng 5,32% của năm 2009 và vượt kế hoạch của Quốc hội đề ra ở mức 6,5%.
Những kết quả này là nhờ một phần không nhỏ của gần hàng trăm ngàn DNN&V và hàng triệu doanh nghiệp siêu nhỏ trên toàn quốc. Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế trong nước và toàn cầu, các DNN&V đã thể hiện sức bật mạnh mẽ trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển, và tăng trưởng.
2. Năm 2010 cũng là một dấu mốc quan trọng vì đây là thời điểm cả nước bắt đầu chuẩn bị cho cho việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Trong giai đoạn đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7 - 8%/năm; Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp với GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000 USD; Giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% trong tổng GDP; Giá trị sản phẩm công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 40% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp; Yếu tố năng suất tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng ít nhất đạt 35%; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt nhóm trung bình cao của thế giới; tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi; lao động qua đào tạo đạt trên 70%; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm.
3. Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2011 - 2015 là nội dung rất quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược. Trong giai đoạn này, mục tiêu đề ra là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm: 7 - 7,5%. Năm 2015, GDP bình quân đầu người khoảng 2.000 USD; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 12%/năm, đến năm 2020 cân bằng được xuất nhập khẩu.
4. Là một trong những động lực vô cùng quan trọng của nền kinh tế, các DNN&V sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu nêu trên. Việc đánh giá kỹ sự phát triển của khu vực DNN&V trong thời gian qua, xác định những điểm mạnh, điểm yếu, từ đó tìm hiểu những hoạt động mà Chính phủ có thể tiến hành để giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu là rất cần thiết. Chính phủ cũng cần thực hiện các phương thức hợp tác cụ thể với khu vực DNN&V để giúp hiện thực hóa tiềm năng to lớn của khu vực này nhằm tiếp tục đổi mới, sáng tạo và cạnh tranh trên các thị trường trong nước và quốc tế.
5. Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp, tiếp tục xây dựng cuốn Sách trắng DNN&V Việt Nam phiên bản năm 2011 với mục đích:
• Dựa trên những số liệu thống kê chính thức cập nhật nhất để đánh giá những thành tựu DNN&V đã đạt được trong những năm gần đây.
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article