Hiện tại, bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2021-2025 với các nội dung chính sau:

I. MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

1. Mục tiêu Chương trình

1.1. Mục tiêu tổng quát

a) Phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, góp phần thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ về phát triển bền vững, bao trùm, bảo vệ môi trường.

b) Huy động nguồn lực xã hội, từng bước phát triển hệ sinh thái hỗ trợ các mô hình kinh doanh bền vững, đóng góp tích cực trong việc tạo công ăn việc làm, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

        1.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

a) Nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp khu vực tư nhân về vai trò, ý nghĩa và sự quan trọng của việc phát triển, ứng dụng, chuyển đổi sang sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ hướng tới phát triển bền vững, bao trùm, thân thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (gọi tắt là doanh nghiệp kinh doanh bền vững).

b) Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu hỗ trợ, tư vấn, quản lý trong lĩnh vực kinh doanh bền vững.

c) Hỗ trợ phát triển 10 công cụ, giải pháp đo lường, đánh giá, công nhận các doanh nghiệp kinh doanh bền vững; qua đó hỗ trợ 10.000 doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững.

d) Hình thành cơ sở dữ liệu và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

đ) Xây dựng các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững thành công điển hình để lan tỏa, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững.

e) Thu hút các nguồn lực hợp pháp, đặc biệt từ cộng đồng doanh nghiệp để triển khai các sáng kiến hướng tới phát triển bền vững, bao trùm, thân thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

2. Phạm vi và đối tượng

Chương trình triển khai trong giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp khu vực tư nhân trên phạm vi toàn quốc, cụ thể như sau:

a) Các doanh nghiệp kinh doanh bền vững, bao gồm:

- Doanh nghiệp khu vực tư nhân có sản phẩm, dịch vụ, dự án áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn.

- Doanh nghiệp khu vực tư nhân có sản phẩm, dịch vụ, dự án áp dụng mô hình kinh doanh bao trùm.

- Doanh nghiệp khu vực tư nhân có sản phẩm, dịch vụ, dự án phát triển, ứng dụng công nghệ, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

b) Các tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững, bao gồm các tổ chức hiệp hội, các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức tư nhân có giải pháp, công cụ, kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

c) Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động của Chương trình.

 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

        1. Truyền thông, nâng cao nhận thức kinh doanh bền vững

a) Xây dựng tài liệu, tổ chức phổ biến thông tin, truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các hội nghị, hội thảo về các mô hình kinh doanh bền vững nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, cộng đồng doanh nghiệp.

b) Kết nối với các tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp thành công điển hình trong nước và quốc tế về các mô hình kinh doanh bền vững nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức cho các doanh nghiệp Việt Nam

c) Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu hỗ trợ, tư vấn, quản lý phát triển bền vững, bao trùm, thân thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

        2. Xây dựng dữ liệu, chia sẻ thông tin kinh doanh bền vững

a) Xây dựng, phát triển nền tảng thông tin để xây dựng dữ liệu về doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

b) Tổ chức hội nghị, hội thảo kết nối các tổ chức trong và ngoài nước chia sẻ thông tin, dữ liệu trên nền tảng số.

3. Hỗ trợ các giải pháp, công cụ đo lường, công nhận doanh nghiệp kinh doanh bền vững

a) Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức hỗ trợ kinh doanh bền vững nghiên cứu, phát triển các giải pháp, công cụ nhằm đo lường, đánh giá và công nhận doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

b) Hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo nhằm phổ biến, truyền thông các giải pháp, công cụ nêu tại Khoản a Điểm này;

c) Hỗ trợ kết nối, thí điểm triển khai các giải pháp, công cụ nêu tại Khoản a Điểm này.

4. Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh bền vững

Doanh nghiệp khu vực tư nhân được đánh giá và công nhận từ các giải pháp, công cụ nêu tại Điểm 3 Mục II nêu trên được hỗ trợ hoàn thiện, thí điểm triển khai, thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ, công nghệ:

a) Hỗ trợ đào tạo, tư vấn hoàn thiện chiến lược, thiết kế mô hình, phương án kinh doanh bền vững.

b) Hỗ trợ tư vấn tìm kiếm, đánh giá giải pháp công nghệ, chuyển giao công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh bền vững.

c) Hỗ trợ tư vấn thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đo lường chất lượng, đăng ký bản quyền, tài sản trí tuệ các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh bền vững.

d) Hỗ trợ xúc tiến thị trường, xúc tiến thương mại các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh bền vững.

đ) Hỗ trợ triển khai thí điểm các sản phẩm, dịch vụ mới về kinh doanh bền vững.

5. Hỗ trợ phát triển các công cụ tài chính, tín dụng cho kinh doanh bền vững

a) Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển các công cụ tài chính, tín dụng cho kinh doanh bền vững;

b) Hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thông tin về các chương trình, công cụ tài chính, tín dụng cho kinh doanh bền vững.

c) Hỗ trợ đào tạo các doanh nghiệp nâng cao năng lực để tiếp cận các chương trình, công cụ tài chính, tín dụng cho kinh doanh bền vững.

đ) Tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp với các nhà đầu tư cho kinh doanh bền vững.

6. Quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá

a) Thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng triển khai Chương trình.

b) Xây dựng tài liệu hướng dẫn, quy trình triển khai Chương trình; Xây dựng khung đánh giá, giám sát Chương trình.

c) Đôn đốc, tổ chức kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện Chương trình; định kỳ hằng năm tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện Chương trình và đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung nội dung, nhiệm vụ Chương trình trong trường hợp cần thiết.

 

Mọi thông tin về Chương trình xin liên hệ Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: 6B, Hoàng Diệu. Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 080-43853. Email: quyennt@mpi.gov.vn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article