Chương trình tình nguyện viên cao cấp Nhật Bản hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

7/8/2015 2:01:00 PM

Trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) triển khai “Chương trình Tăng cường năng lực ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam” giai đoạn 2010 - 2013

Sách trắng DNNVV Việt Nam 2014

12/30/2014 12:24:00 PM

Sách trắng về doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam năm 2014 do Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện - bản Tiếng Việt

Sách trắng DNNVV Việt Nam 2009

8/14/2014 8:26:00 AM

Sách trắng về doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam năm 2009 do Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện

White Paper on SME 2011

8/12/2014 3:15:00 PM

Sách trắng về doanh nghiệp nhỏ và vừa 2011 - Bản Tiếng Anh

Sách trắng DNNVV 2011

8/12/2014 3:01:00 PM

Sách trắng về doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2011

White Paper on SME 2008

8/12/2014 2:56:00 PM

Sách trắng doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2008 - bản tiếng Anh

Sách trắng DNNVV 2008

8/12/2014 2:50:00 PM

Sách trắng Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2008 - Bản Tiếng Việt

Sách hướng dẫn chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

8/12/2014 9:27:00 AM

Sách hướng dẫn chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa do Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của các hiệp hội doanh nghiệp năm 2012 và những tháng đầu năm 2013

8/15/2014 9:39:00 AM

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của các hiệp hội doanh nghiệp năm 2012 và những tháng đầu năm 2013 do Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện

Báo cáo tình hình công tác hỗ trợ doanh nghiệp năm 2013 của 6 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long

8/13/2014 9:59:00 AM

Báo cáo tình hình công tác hỗ trợ doanh nghiệp năm 2013 của 6 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long do Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện

Báo cáo tình hình công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2013 của 16 tỉnh phía Bắc

8/13/2014 9:57:00 AM

Báo cáo tình hình công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2013 của 16 tỉnh phía Bắc do Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện

Báo cáo định hướng kế hoạch phát triển doanh nghiệp 2014

8/13/2014 9:55:00 AM

Báo cáo định hướng kế hoạch phát triển doanh nghiệp 2014 do Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện

Báo cáo tình hình trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2012, định hướng kế hoạch 2013

8/13/2014 9:54:00 AM

Báo cáo tình hình trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2012, định hướng kế hoạch 2013 do Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện

Báo cáo tình hình trợ giúp phát triển DNNVV 2012

8/13/2014 9:53:00 AM

Báo cáo tình hình trợ giúp phát triển DNNVV do Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện (Tài liệu phục vụ kỳ họp của Hội đồng ngày 19/10/2012)

Báo cáo tình hình Đề án Đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

8/11/2014 5:25:00 PM

Báo cáo số 9717/BC-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11/04/2012 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập