Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Thông bán bán Công ty cho thuê tài chính 1 - NH NN và PTNT Việt Nam

Thông bán bán Công ty cho thuê tài chính 1 - NH NN và PTNT Việt Nam

22/11/2017
2
Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

01/07/2016
3
Về hoạt động thông tin tín dụng

Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ  về hoạt động thông tin tín dụng

12/02/2010
4
Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

Nghị định số 57/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

01/07/2016
5
Thông tư 05/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Thông tư 05/2016/TT-NHNN (Thông tư 05) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

15/04/2016
6
Thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định số  601/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

17/04/2013
7
Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các tổ chức, cá nhân vay vốn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 4204/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các tổ chức, cá nhân vay vốn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020

24/12/2015
8
Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thông tư số 01/2016/TT-NHNN ngày 4 tháng 2 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ

04/02/2016
9
Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định số  58/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

15/10/2013
10
Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Thông tư số 126/VBHN-NHNN ngày 13 tháng 1 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

13/01/2016
11
Hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tư số 11/VBHN-NHNN ngày 13 tháng 1 năm 2016 của NHNN hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

13/01/2016
12
Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Thông tư số 12/VBHN-NHNN ngày 13 tháng 1 năm 2016 của NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

13/01/2016
13
quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng

Thông tư số 06/VBHN-NHNN ngày 6 tháng 1 năm 2016 của NHNN quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng

06/01/2016
14
Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Văn bản hợp nhất -Thông tư số 04/VBHN-NHNN ngày 6 tháng 1 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

06/01/2016
15
Quy định về việc thành lập và hoạt động Công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân

Văn bản hợp nhất  - Quyết định số 09/VBHN-NHNN ngày 6 tháng 1 năm 2016 của NHNN ban hành Quy định về việc thành lập và hoạt động Công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân

06/01/2016
16
Hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước

Thông tư số 03/VBHN-NHNN ngày 6 tháng 1 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước

06/01/2016
17
Hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần

Thông tư số 05/VBHN-NHNN ngày 6 tháng 1 năm 2016 của NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần

06/01/2016
18
Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Quyết định số 10/VBHN-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2015 của NHNN về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

17/12/2015
19
Quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

Thông tư số 32/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

31/12/2015
20
Hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Thông tư số 09/VBHN-NHNN ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

23/11/2015
21
Quy định về bảo lãnh ngân hàng

Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng

25/06/2015
22
Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng

Quyết định số 02/VBHN-NHNN ngày 21 tháng 1 năm 2015 (văn bản hợp nhất) ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng

21/01/2015
23
Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

Thông tư số 38/2014/TT-NHNN ngày 8 tháng 12 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

08/12/2014
24
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

26/08/2008
25
Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

Quyết định số 2174/QĐ-NNHNN ngày 28 tháng 10 năm 2014 của NHNN quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

28/10/2014
26
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2010 của NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

25/06/2010
27
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN về hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng.

Thông tư số 27/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 9 năm 2014 của NHNN v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN về hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng.

18/09/2014
28
Hướng dẫn thi hành một số quy định tại Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

Thông tư số 23/VBHN-NHNN ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành một số quy định tại Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

24/09/2014
29
Về hoạt động thông tin tín dụng

Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

10/02/2010
30
Hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Thông tư số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN ngày 2 tháng 7 năm 2014 của Liên bộ Tài chính-Ngân hàng NN hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

02/07/2014
12