Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Thông bán bán Công ty cho thuê tài chính 1 - NH NN và PTNT Việt Nam

Thông bán bán Công ty cho thuê tài chính 1 - NH NN và PTNT Việt Nam

22/11/2017
2
Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

01/07/2016
3
Về hoạt động thông tin tín dụng

Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ  về hoạt động thông tin tín dụng

12/02/2010
4
Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

Nghị định số 57/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

01/07/2016
5
Thông tư 05/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Thông tư 05/2016/TT-NHNN (Thông tư 05) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

15/04/2016
6
Thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định số  601/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

17/04/2013
7
Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các tổ chức, cá nhân vay vốn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 4204/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các tổ chức, cá nhân vay vốn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020

24/12/2015
8
Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thông tư số 01/2016/TT-NHNN ngày 4 tháng 2 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ

04/02/2016
9
Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định số  58/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

15/10/2013
10
Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Thông tư số 126/VBHN-NHNN ngày 13 tháng 1 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

13/01/2016
12345