Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

06/01/2017
2
Kế hoạch thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16 thanghs 8 năm 2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

16/08/2016
3
Khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường

Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 9 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường

09/08/2016
4
Luật Khoáng sản

Luật Khoáng sản

17/11/2010
5
Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

01/07/2016
6
Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

08/06/2016
7
Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 8 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông
hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

08/06/2016
8
Luật Khí tượng thuỷ văn

Luật Khí tượng thuỷ văn (Luật số 90/2015/QH13)

23/11/2015
9
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 126/2016/NĐ-CP ngày 19/2/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thông tư số 66/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 126/2016/NĐ-CP ngày 19/2/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

29/04/2016
10
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia

Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 9 tháng 4 của Quốc hội điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia

09/04/2016
11
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

Quyết định số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

10/05/2016
12
Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí

Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 2 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí

26/02/2016
13
Phê duyệt Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030

Quyết định số  428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030

18/03/2016
14
Về kinh doanh khí

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

22/03/2016
15
Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 2 năm 2016 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

19/02/2016
16
Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số76/QĐ-TTg ngày 11 tháng 1 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

11/01/2016
17
Phê duyệt Quy hoạch chế biến lâm sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 6 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Quy hoạch chế biến lâm sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

06/01/2016
18
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

14/02/2015
19
Quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam

Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam

16/12/2015
20
Quy định một số nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 2 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai

02/12/2015
21
Quy định về đấu giá thuê quyền sử dụng đất để kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về đấu giá thuê quyền sử dụng đất để kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

11/12/2015
22
Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

25/11/2015
23
Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Than Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 12750/QĐ-BCT ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công thương phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Than Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

20/11/2015
24
Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm đến năm 2020, có xét đến năm 2030

Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm đến năm 2020, có xét đến năm 2030

13/11/2015
25
Quy định danh mục được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

19/12/2014
26
Về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

09/09/2015
27
Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

10/11/2014
28
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 4 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 

04/03/2008
29
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện sx, kd một số ngành nghề thuỷ sản

Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh  một số ngành nghề thuỷ sản

20/03/2006
30
Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định số 2418/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định quản lý nhà nước về hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

22/10/2014
12