Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

25/07/2017
2
Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

01/07/2016
3
Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Thông tư số  10/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 6 năm 2016 của NHNN hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

29/06/2016
4
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

01/06/2016
5
Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

16/03/2016
6
Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030

Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030

14/03/2016
7
Quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

27/10/2015
8
Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông tư số 10/2015/THỊ TRƯỜNG-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

26/10/2015
9
Về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý  quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

07/09/2006
10
Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp91/2015/NĐ-CP

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

13/10/2015
11
Phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

14/09/2015
12
Về bán cổ phần theo lô

Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về bán cổ phần theo lô

15/09/2015
13
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP  ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Chứng khoán

26/06/2015
14
Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

19/08/2015
15
Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8 tháng 9 năm 2015 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

16/09/2015
16
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

13/10/2014
17
Ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 1 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

14/01/2014
18
V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư

Công văn số 4962/BKHĐT-QLĐT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư

31/07/2014
19
Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 1 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

01/08/2014
20
Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 theo

Quyết định số  1292/QĐ-TTg ngày 1 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

01/08/2014
21
Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020

Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 5 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020

05/08/2014
22
Về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong hình thành và thực hiện DAĐT có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh

Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong hình thành và thực hiện DAĐT có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh

06/06/2014
23
Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị thúc đẩy giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi

Thông báo số 149/TB-VPCP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị thúc đẩy giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi

10/04/2014
24
Phê duyệt danh mục Dự án "Mở rộng các loại hình doanh nghiệp đăng ký trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia" do UNIDO tài trợ

Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án "Mở rộng các loại hình doanh nghiệp đăng ký trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia" do UNIDO tài trợ

07/04/2014
25
Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

08/11/2013