Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công thương

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

08/03/2020
2
Về quy định lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

09/01/2020
3
Về giải quyết tranh chấp quốc tế

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

06/01/2020
4
Về việc lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đấu thầu

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

23/07/2020
5
Về việc thi hành Luật Đầu tư

Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

23/07/2020
6
Về việc thi hành Luật Đầu tư công

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công do Chính phủ ban hành

04/06/2020
7
01/01/2021
8
01/01/2021
9
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

25/07/2017
10
Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

01/07/2016
1234