Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Thông tư số  36/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

31/12/2013
2
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Quyết định số 626/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

30/03/2016
3
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

21/03/2016
4
Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

22/12/2014
5
Hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế

Thông tư số 14/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 1 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế

20/01/2016
6
Quy định về hành nghề chứng khoán

Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 3 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán

03/01/2016
7
Hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán

Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán

21/12/2015
8
Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH 1TV do nhà nước làm chủ sở hữu và công ty TNHH 1TV là công ty con của công ty TNHH 1TV do nhà nước làm chủ sở hữu

Thông tư số 129/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH 1TV do nhà nước làm chủ sở hữu và công ty TNHH 1TV là công ty con của công ty TNHH 1TV do nhà nước làm chủ sở hữu

18/09/2015
9
Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội)

16/09/2015
10
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số 119/2015/TT-BKHĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

11/09/2015
12