Enter Title

Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Thông tư số 04/2009/Tt-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ

16/12/2009
2
Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá  và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng

06/11/2009
3
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch

Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch

25/12/2007
4
Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

15/09/2014