Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

25/05/2017
2
Đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước để làm việc, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 5 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước để làm việc, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

05/02/2016
3
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu công nghệ thông tin Cầu Giấy

Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 3 tháng 2 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu công nghệ thông tin Cầu Giấy

03/02/2016
4
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

20/01/2016
5
Thành lập Cụm công nghiệp Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 21 tháng 1 năm 2016 của UBND TP.hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

21/02/2016
6
Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 1 năm 2016 của UBND TP.Hà Nội ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/02/2016
7
Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

28/12/2015
8
Về việc thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

16/09/2015
9
Phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vùng Tây Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"

Quyết định số 6448/QĐ-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công thương phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vùng Tây Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

26/06/2015
10
Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

14/09/2015
1234