Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

25/05/2017
2
Đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước để làm việc, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 5 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước để làm việc, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

05/02/2016
3
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu công nghệ thông tin Cầu Giấy

Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 3 tháng 2 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu công nghệ thông tin Cầu Giấy

03/02/2016
4
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

20/01/2016
5
Thành lập Cụm công nghiệp Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 21 tháng 1 năm 2016 của UBND TP.hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

21/02/2016
6
Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 1 năm 2016 của UBND TP.Hà Nội ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/02/2016
7
Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

28/12/2015
8
Về việc thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

16/09/2015
9
Phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vùng Tây Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"

Quyết định số 6448/QĐ-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công thương phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vùng Tây Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

26/06/2015
10
Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

14/09/2015
11
Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”

Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 8 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”

08/06/2015
12
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của BQL Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 3 tháng 9 năm 2015 của Bộ KH và ĐT - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của BQL Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

03/09/2015
13
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

22/04/2008
14
Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2014

Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 3 tháng 11 năm 2014 phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2014

03/11/2014
15
Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý hoạt động của Đại lý, điểm truy nhập internet công cộng và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định cụ thể một số nội dung về quản lý hoạt động của Đại lý, điểm truy nhập internet công cộng và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

16/10/2014
16
V/v thành lập cụm công nghiệp Thắng Công

Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 4 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định v/v thành lập cụm công nghiệp Thắng Công

04/09/2014
17
Tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 25/2014/CT-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014 của UBND TP.Hồ Chí Minh về tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

16/09/2014
18
Phê duyệt Dự án “Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường tại các khu, cụm và làng nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020”

Quyết định số 884/QĐ-UBND.HC ngày 11 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Dự án “Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường tại các khu, cụm và làng nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020”

11/09/2014
19
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

15/08/2014
20
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

31/07/2014
21
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số21/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

19/05/2014
22
Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn

Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn

26/06/2014
23
Báo cáo PCI 2013

Báo cáo PCI 2013

28/06/2014
24
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị

01/03/2013
25
Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030

Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030

19/06/2014
26
Phê duyệt Quy hoạch hệ thống các trạm dừng, nghỉ dọc theo tuyến chính dự án đường Hồ Chí Minh

Quyết định số 1594/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch hệ thống các trạm dừng, nghỉ dọc theo tuyến chính dự án đường Hồ Chí Minh

29/04/2014
27
Phê duyệt Đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 -2020

Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 12 tháng 2 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 -2020

12/02/2014
28
Phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

18/12/2013
29
Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

Quyết định số16/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

08/04/2014
30
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử đụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh An Giang

Nghị quyết của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử đụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh An Giang

08/04/2013
12