Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Luật Kinh doanh bất động sản

 Luật Kinh doanh bất động sản (Luật số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội)

16/09/2015
2
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

16/09/2015
3
Quy định về khung giá đất

Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất

14/11/2014
4
Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

20/11/2013
5
Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

02/06/2014