free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies

Enter Title

Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Luật Kinh doanh bất động sản

 Luật Kinh doanh bất động sản (Luật số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội)

16/09/2015
2
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

16/09/2015
3
Quy định về khung giá đất

Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất

14/11/2014
4
Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

20/11/2013
5
Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

02/06/2014