Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Về việc Kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK có yêu cầu bảo vệ SHTT, kiểm saots hàng giả và hàng hoá xâm phạm quyền SHTT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

23/07/2020
2
Về Quy tắc xuất xứ liên quan đến Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

05/08/2020
3
Về Hiệp định thành laaoj khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân

10/01/2015
4
Về Quy tác xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định thương mại Việt Nam - Cuba

Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba

23/07/2020
5
Về mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuận an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

06/01/2020
6
Về Quy tắc xuất xứ liên quan đến EVFTA

Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

08/01/2020
7
Về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công thương

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

08/03/2020
8
Về quy định lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

09/01/2020
9
Dự thảo thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dự thảo thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

19/09/2018
10
Dự thảo Thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dự thảo Thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

17/08/2018
12345678910...Trang cuối