Enter Title

Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Kế hoạch thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16 thanghs 8 năm 2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

16/08/2016
2
Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 8 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

08/06/2016
3
Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các Khu công nghiệp giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch số 956/KH-UBND ngày 9 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các Khu công nghiệp giai đoạn 2016-2020

09/05/2016
4
Quy định chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An

Quyết định số  20/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Long An quy định chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An

26/04/2016
5
Công tác trọng tâm năm 2016 của Ban chỉ đạo Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội về công tác trọng tâm năm 2016 của Ban chỉ đạo Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

29/04/2016
6
Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016- 2020

Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016- 2020

14/03/2016
7
Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016- 2020

Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016- 2020

14/03/2016
8
Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh

Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh An Giang thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh

18/09/2014
9
Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

 

16/06/2014