Enter Title

Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 3 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

03/10/2017
2
Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8/2017 của Chính phủ

Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8/2017 của Chính phủ số 84/NQ-CP

06/09/2017
3
Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh Bình Phước quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

19/07/2017
4
Chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

18/07/2017
5
Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

06/02/2017
6
Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1/2017

Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 7 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1/2017

07/02/2017
7
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016

Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 7 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2016

07/07/2016
8
Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5/2016

Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 7 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5/2016

07/06/2016
9
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia

Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 9 tháng 4 của Quốc hội điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia

09/04/2016
10
Về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam

Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam

26/05/2016
11
Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Nghị quyết số  35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

16/05/2016
12
Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2016

Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2016
 

09/05/2016
13
Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020

Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020

28/04/2016
14
Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2016

Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2016 số 23/NQ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ

30/03/2016
15
Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2016

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7 tháng 1 năm 2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN năm 2016

07/01/2016
16
Ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

10/12/2015
17
Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Bình v/v quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

11/12/2015
18
Ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

Nghị quyết số 712/2013/NQ-UBTVQH ngày 16 tháng 12 năm 2013 của UBTVQH về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

16/12/2012
19
Về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Nghị quyết số 59/NQ-QH ngày 7 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

08/08/2015
20
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016

Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016

19/08/2015
21
Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016

Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016

09/06/2015
22
Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016

Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 do Chính phủ ban hành ngày 12/3/2015

12/03/2015
23
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2015

Nghị quyết số 04/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2015

04/02/2015
24
Về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

12/03/2014
25
Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2014

Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 3 tháng 11 năm 2014 phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2014

03/11/2014
26
Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn

Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐNT ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao GTGT và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới

16/07/2014
27
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2014

Nghị quyết số 74/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, 2014

04/10/2014
28
Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020

Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Sơn La ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020

17/09/2014
29
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nghị quyết số 10/2014/NQ-HDDNF ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

11/07/2014
30
Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020

Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020

16/07/2014
12